چند روز پیش تصادفا یک وبسایتی را یافتم که یک نسخه از یک مجله‌ای قدیمی را برای دانلود قرار داده بود . کنجکاو شدم و برای خاطره‌بازی دانلود کردم  مجله ای که خیلی وقت بود چاپ نمی‌شد (شاید به دلیل ورشکستگی) و آن زمان که چاپ می‌شد من دنبال کننده‌اش بودم و حسابی از شماره های مختلف اش را داشتم . آن را دریافت کردم و مشغول مطالعه شدم . در حال خاطره بازی بودم که ناگهان پیش بینی چشمانم را به خودش جلب کرد.

در متن نوشته شده بود که گوشی های لمسی (هوشمند) تا ده سال آینده به فروش روزی یک میلیون دستگاه می‌رسند. برام جالب تر شد وقتی دیدم که امروز من در آینده این پیش‌بینی هستم . مجله برای سال 89 بود و من در سال ۱۳۹۸. این بدین معنی بود که زیاد با زمانی که در پیش‌بینی مطرح شده بود فاصله ای نداشتم .  کنجکاو شدم ببینم چه میزان این پیش‌بینی درست است؟ پس دست به کار شدم و در اینترنت گوگل کردم :‌ چه میزان تلفن هوشمند در جهان فروخته شده است.

پاسخی که به آن رسیدم این بود که در سال ۲۰۱۸ به تعداد ۱.۵۶ میلیارد دستگاه تلفن هوشمند فروخته شده است. خیلی این عدد برام جالب شد . پس ماشین حساب را برداشتم و یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون عدد تلفن همراه رو (خورده ای هاش مهم نیستن) را در ۳۶۵ روز سال تقسیم کردم. به عدد قابل توجهی رسیدم . یعنی نه تنها عدد به دست آمده پیش بینی را رد کرد و بلکه این هم مد نظر بود که ما هنوز به سال دهم پیش‌بینی نرسیده بودیم . تعداد نزدیک به حدود ۴ میلیون و سیصد هزار تلفن همراه در دنیا در روز به فروش رسیده . عدد خیلی عجیبیه نه؟

ادامه مطلب